REGULAMIN

Regulamin KONKURSU DONIESIEŃ I BADAŃ NAUKOWYCH LAKTACYJNY MASTERCLASS 2023

I EDYCJA

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest:Praktyka Lekarska Agnieszka Browarska Lekarskim Okiem, Fundacja ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”, Hafija – Agata Aleksandrowicz zwani dalej “Organizatorem”

 2. Kontakt do Organizatora: kontakt@lekarskimokiem.pl

 3. Uczestnikiem konkursu jest: osoba fizyczna lub prawna, w szczególności pracująca z dziećmi w pierwszym roku życia i rodzicami zwana dalej ”Uczestnikiem”

 4. Formularz zgłoszenia dostępny na stronie: www.konferencja.lekarskimokiem.pl służy do wysyłania prac konkursowych zwanych dalej “Zgłoszeniem”.

 5. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników.

 6. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

 7. Zgłoszenia mogą brać udział w innych konkursach o podobnym charakterze.

 8. Konkurs odbywa się zdalnie w terminach wskazanych na stronie wydarzenia (www.konferencja.lekarskimokiem.pl).

 9. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

§2 Komisja Konkursowa

 1. Zgłoszenie podlega ocenie zespołu naukowego, w którego skład wchodzą osoby wskazane przez Organizatora Konkursu (dalej zwani, jako „Jury”).

 2. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwyciezców.

 3. Przy ocenie Projektu Konkursowego pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  1. Zgodność zgłoszenia z wymogami przedstawionymi w §4 „Zasady Konkursu”

  2. Ocena opierać się będzie na naukowej wartości projektu, w tym na solidności metodologii badawczej, analizie danych i interpretacji wyników.

  3. Ocena będzie uwzględniać to w jaki sposób projektem badawczym można przyczynić się do poprawy opieki nad matkami i niemowlętami, promocji karmienia piersią.

  4. Czy projekt uzasadnia międzynarodowa i multidyscyplinarna bibliografia oparta na EBM dot. laktacji 

§3 Uczestnicy Konkursu

 1. W konkursie udział wziąć mogą osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i są autorami lub współautorami zgłoszonego do konkursu doniesienia.

 2. Dopuszczalne jest zgłoszenie badań realizowanych w zespołach wieloosobowych, ale za zgłoszenie i prezentacje odpowiada pojedynczy reprezentant, który odpowiada za kontakt z organizatorem i poprawność zgłoszenia.

§4 Zasady Konkursu

 1. Zgłoszenie konkursowe musi mieć następującą tematykę ,,Trudne przypadki laktacyjne- rozwiązania nieinwazyjne”

 2. Zgłoszenie musi zawierać:

  1. Abstrakt (szczegółowy opis w formularzu konkursowym);

  2. Zgodę pacjenta na publikację;

 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zgłoszenia do Organizatora w terminie do 6 grudnia 2023 roku zgłoszeń konkursowych w formie wypełnionego formularza i danych z §4  pkt 2.

 4. Uczestnik zgłaszając się do konkursu, deklaruje jednoznacznie, że

  1. Doniesienie jest jego własną pracą lub wykonaną przez zespół, którego jest przedstawicielem i posiada prawo do pełnienia funkcji przedstawiciela z prawem do zgłoszenia projektu oraz kontaktu z Organizatorami w imieniu całego zespołu.

  2. Doniesienie i badania nie są finansowane przez podmioty naruszające swoim działaniem Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece WHO, producentów suplementów i laktatorów

  3. Zgłoszony projekt nie narusza prawa własności intelektualnej. 

  4. Akceptuje zasady udziału w Konkursie.

 5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest łączne spełnienie wszystkich wymagań:

 1. Poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie organizatora;

 2. Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie, w tym również osoby, które przedkładają niekompletne lub nieprawdziwe dane, nie będą brani pod uwagę;

§5 Laureaci i nagrody

 1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi podczas posiedzenia Jury, która odbędzie się w dniu 23.12.2023 

 2. Wyniki ogłoszone zostaną 24.12.2023 roku.

 3. Reprezentanci wyróżnionych prac otrzymają możliwość 10 – 15  min prezentacji podczas Laktacyjny Masterclass w dniu 20.01.2024 (sobota) oraz wejściówkę indywidualną na całą Konferencję dla osoby, która prezentowała pracę.

 4. Zwycięzcy otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej drogą elektroniczną na podany w formularzu konkursowym adres mailowy w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. 

 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. 

 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.


§6 Reklamacje

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. 

 2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres mailowy: kontakt@lekarskimokiem.pl. 

 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania maila.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz powód reklamacji. 

 5. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.


§7 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności: https://sklep.lekarskimokiem.pl/polityka-prywatnosci/

 4. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych przedstawionych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym i innych oświadczeniach oraz żądania uzupełnienia danych w terminie wskazanym przez Organizatora. Brak uzupełnienia danych we wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

 5. Obowiązkiem Uczestnika pozostaje upewnienie się, że Zgłoszenie nie zawiera własności intelektualnej należącej do osób trzecich, wykorzystanej w projekcie bez wiedzy i zgody jej właściciela 

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustalenie lub ochronę praw własności intelektualnej zawartych w Zgłoszeniu.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości samodzielnej weryfikacji oryginalności i praw własności projektu konkursowego oraz potwierdzenia, czy nadesłane prace nie naruszają praw własności osób trzecich.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie ale zobowiązuje się do poinformowania o tym Uczestnika Konkursu.

 9. W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.